(no subject)

Date: 2009-01-11 01:32 am (UTC)
Ahem. Jeg er ikke særlig flink til å slette etterhvert, om jeg liker det eller ei. Liker jeg det, hører jeg på det via filene jeg lastet ned men kjøper gjerne CD-en i tillegg (ikke digitalt, skal jeg kjøpe det så vil jeg helst kunne holde plata i hendene mine også! ;)

Men har vel en lei tendens til å beholde filene og fortsette å høre på de ettersom jeg som oftest hører på musikk på dataen (enklest når jeg likevel sitter ved dataen)...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brokensoul: (Default)
brokensoul

February 2008

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
242526272829 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags