(no subject)

Date: 2009-01-11 01:26 am (UTC)
Wah, misunnelig! Men nå kom ikke den trangen til å kjøpe CDer før jeg var 14-15 år, så er temmelig stolr av det jeg har unnagjort på 1 år. :D Har en LANG liste over flere album jeg vil kjøpe. Liker en del asiatiske artister fra 80-90-tallet, så må ty til brukte CDer for å få tak i de. :O Pluss at jeg kan ikke bruke alle pengene mine på CDer, siden meste parten må bli bestilt fra Asia, og mamma og pappa må hjelpe meg. (De like generelt ikke ideen med å kjøpe musikk). Uansett, syns det er bra å snakke med andre som deler samme interesse ang. å kjøpe istedet for å laste ned. ;D Laster selvfølgelig ned, men jeg sletter det hvis jeg liker det (eller ikke liker det, for den saks skyld), og kjøper den aktuelle CDen/singelen). :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brokensoul: (Default)
brokensoul

February 2008

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
242526272829 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags