(no subject)

Date: 2009-01-11 01:15 am (UTC)
Haha, da er vi to, for jeg er en kjedelig person også. Så da kan vi kjedelig personene, lese kjedelig blogger til andre kjedelig personer... oi, har aldri fått det samme ordet så mange ganger i en setning før :D

Har nesten bare pop fra Asia (Japan og Korea stort sett). *ler*
Oi, ja, det kan man si er en del. Har nok ikke så mange plater, bare 50-60 så langt. Men for min alder, eller i hvert fall blandt de jeg kjenner, er det mye. Nesten ingen på min alder eller noen jeg kjenner kjøper musikk lenger. PirateBay all the way, liksom. :O Blir trist, for noen av artistene jeg liker er tvinga til å gi ut digitalt på grunn av det. *gråter* :
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brokensoul: (Default)
brokensoul

February 2008

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
171819202122 23
242526272829 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags